top of page

Disclaimer

Disclaimer ROKS.NU en andere handelsnamen welke geregistreerd zijn bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 50810308, hierna allen geschaard onder ROKS.NU

De samenstelling van deze website is met zorg en aandacht tot stand gekomen. Toch is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is.

De informatie op de websites wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Een bezoeker van deze website mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere op deze website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van Sanne Roks van ROKS.NU. Daaronder zijn begrepen: het reproduceren door middel van druk, offset, fotokopie of in enige digitale, elektronische, optische of andere vorm of (en dit geldt zonodig in aanvulling op het auteursrecht), het reproduceren:

(a) ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling of;
(b) voor eigen oefening, studie of gebruik welk niet strikt privé van aard is of;
(c) voor het overnemen in enig dag-, nieuws- of weekblad of tijdschrift (al of niet in digitale vorm of online) of in een TV-uitzending.

ROKS.NU aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website, of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze website te kunnen raadplegen. ROKS.NU is ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze site is verkregen. Bij psychische problematiek dienen klanten zelfstandig een inschatting te maken over de ernst van hun situatie en contact op te nemen met een huisarts.

ROKS.NU garandeert niet dat aan haar gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met ROKS.NU te corresponderen, accepteer je dit risico.

Op de sites van ROKS.NU staan foto’s, recensies en cases. Hoewel ROKS.NU getracht heeft om betrokken mensen en/ of organisaties te informeren over het feit dat zij op enigerlei wijze op de website staan, kan het zijn dat u niet bent geïnformeerd. Hiervoor welgemeende excuses.

bottom of page